Redirecting to https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apollo_astronauts#Apollo_astronauts_who_walked_on_the_Moon Redirecting to https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apollo_astronauts#Apollo_astronauts_who_walked_on_the_Moon.